Vi är måna om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen, GDPR. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på vår webb hallgrenpartners.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Insamling av personuppgifter

På denna webbplats samlar vi endast in personuppgifter i samband med att du fyller i och skickar in ett formulär till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig.

Hur personuppgifter behandlas

Uppgifter som du skickat in via formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter. Det finns dock fall då vi enligt lag är skyldiga att spara dina personuppgifter. Läs mer under Behandling av personuppgifter i samband med uppdrag.

Samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder formulär på denna webbplats. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy. Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats, hallgrenpartners.se. En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren och för att du ska få tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på en specifik webbplats.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov. Vi använder även cookies för att sammanställa statistik för hur besökare använder webbplatsen.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagras endast temporärt i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Den används när du är inne på en webbsida, till exempel för att hålla reda på vilket språk du valt. Den andra typen av cookies sparar en fil under en längre tid på din dator eller tills du själv tar bort den. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte hallgrenpartners.se. Hur länge cookien lagras på din enhet beror på ”livstiden” för den specifika cookien.

Tredjepartscookies

Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som till exempel Google Analytics som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar. Här får du veta mer om Google Sekretess-policy.

Återkalla samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras. Detta kan dock leda till att funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats blir sämre. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Säkerhet och uppdateringar

Vi arbetar ständigt för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. Vi använder oss av https vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras. Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera ändringarna på denna webbsida.

Behandling av personuppgifter i samband med uppdrag

Advokatbyrån Hallgren & Partners är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. När det gäller uppdrag som erhållits via domstol eller annan myndighet kan vi komma att behandla personuppgifter rörande dig som erhålls via domstol/myndigheter eller som annars behöver inhämtas för utförande av uppdraget.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 i Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag som bedriver verksamhet med Hallgren & Partners i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi är skyldiga att spara personuppgifterna, enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Hallgren & Partners om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. I det fall Hallgren & Partners behandlar dina personuppgifter, genom att exempelvis skicka dina personuppgifter till motpartsombud utanför EU/EES, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifterna fortsätter vara skyddade.

Hallgren & Partners är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som konkursförvaltare hos Hallgren & Partners behandlar i sin roll som förvaltare. Konkursförvaltaren kan även komma att behandla personuppgifter inom ramen för konkursboets verksamhet varvid konkursboet är den personuppgiftsansvariga. Det kan således i konkursärenden vara fråga om två olika personuppgiftsansvariga.