Allmänna villkor för advokatuppdrag hos Hallgren & Partners

1 § Allmänt om uppdraget

För advokatbyrån Hallgren & Partners tjänster gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed, dessa Allmänna villkor samt undertecknad uppdragsbekräftelse. För närmare information om Advokatsamfundets regler se advokatsamfundet.se. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga för uppdragsavtalet mellan klienten och advokatbyrån. Uppdragets omfattning och eventuella särskilda villkor kan även framgå av den uppdragsbekräftelse som upprättas av advokatbyrån när uppdraget antas. I den mån uppdraget utvidgas eller nya uppdrag lämnas från samma klient gäller dessa villkor oavsett om villkoren återigen skickas till klienten eller ej. Dessa Allmänna villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan.

2 § Sekretess

Advokatbyrån åtar sig att skydda den information som klienten lämnar i enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Den sekretess som byråns verksamhet är underkastad gäller inte i de fall advokatbyrån till följd av lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism har en rapporteringsskyldighet.

3 § Uppdragets utförande och handläggning

Klienten får via den anlitade advokaten tillgång till advokatbyråns samlade kompetens i form av samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt uppdrag. Vid byte av ansvarig jurist informeras klienten därom, såvida det inte är fråga om endast tillfälliga arbetsinsatser. Resultatet av advokatbyråns arbete inom ramen för ett visst uppdrag är anpassat till förhållandena i det enskilda ärendet och det rådande rättsläget vid tidpunkten för uppdraget. Klienten kan därför inte förlita sig på att det går att använda i samband med en annan angelägenhet.

4 § Intressekonflikt

Till följd av gällande regler om god advokatsed kan Advokatbyrån Hallgren & Partners vara förhindrad att företräda klienten i ett visst ärende om det föreligger en intressekonflikt i förhållanden till annan klient. Innan advokatbyrån åtar sig ett uppdrag genomförs därför en kontroll av om sådan intressekonflikt föreligger. En intressekonflikt kan även uppstå under ett pågående uppdrag på grund av senare inträffade omständigheter. Om en intressekonflikt uppkommer är det advokatbyråns skyldighet att behandla sina klienter med beaktande av de tillämpliga reglerna om god advokatsed.

5 § Immateriella rättigheter

Advokatbyrån äger samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av advokatbyråns arbete. Om inte annat följer av ändamålet eller något annat särskilt avtalats får klienten inte sprida resultatet av advokatbyråns arbete eller använda resultatet i marknadsföringssyfte.

6 § Arvode och fakturering

Ersättning för advokatuppdraget utgår, dels som arvode för utfört arbete, dels som ersättning för kostnader och utlägg. Ersättning utgår enligt löpande räkning. Arvodet skall överensstämma med god advokatsed och beräknas efter flera faktorer såsom uppdragets art och svårighetsgrad, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Aktuellt timpris framgår av uppdragsbekräftelsen. Mervärdesskatt tillkommer på advokatbyråns tjänster.

Arvode, omkostnader och utlägg får debiteras löpande genom delfakturering eller fakturering à conto. Löpande fakturering sker månadsvis eller med annat längre tidsintervall. Advokatbyrån kan också välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats. Advokatbyrån har till täckande av kostnader och arvode rätt att debitera förskott. Förskottet redovisas vid uppdragets avslutande och avräknas således inte från löpande fakturering.

7 § Betalning och klientmedel

På fakturabelopp som inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag som infaller trettio dagar från fakturadatum. Betalas faktura inte i tid har advokatbyrån rätt att upphöra med vidare arbete för klienten eller frånträda uppdraget.

Klientmedel som anförtros advokatbyrån förvaltas i enlighet med advokatsamfundets regler, vilket bl.a. innebär att medlen sätts in på ett separat klientmedelskonto.

8 § Rättegångskostnader

Den förlorande parten i en domstolsprocess kan åläggas att betala hela eller delar av motpartens rättegångskostnader. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part, ansvarar klienten för betalning av arvode och utlägg till advokatbyrån. Klienten ansvarar vidare för betalning av motpartens rättegångskostnader om sådan betalningsskyldighet åläggs klienten.

9 § Rättsskydd och rättshjälp

Om klienten har en rättsskyddsförsäkring kan klienten under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning ur försäkringen för sina advokatkostnader. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, t.ex. genom självrisk och takbelopp samt viss timtaxa, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna.

Advokatbyrån har rätt att av klienten få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer för fastställande av arvode även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Advokatbyrån är inte bunden av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och klienten är betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd får advokatbyrån fakturera ersättning för uppdraget löpande.

I vissa fall kan klient, som anlitar advokatbyrån som privatperson, ha rätt till rättshjälp. Rätten till rättshjälp bestäms utifrån bl. a årsinkomst och beslutas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motparts kostnader. Klient som vill utnyttja rättsskydd eller rättshjälp skall meddela advokatbyrån detta när uppdraget lämnas.

10 § Externa uppdragstagare

Om advokatbyrån och klienten kommer överens om det kan advokatbyrån anlita externa konsulter, till exempel tekniskt sakkunniga i fastighetstvister, för utförande av delar av uppdraget. En sådan extern konsult är oberoende av advokatbyrån och advokatbyrån ansvarar inte för konsultens utförande av uppdraget. Klienten är betalningsansvarig för den externa konsultens arvode och utlägg, oavsett om advokatbyrån betalar arvodet som ett utlägg för klientens räkning.

11 § Elektronisk behandling och information enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

Advokatbyrån Hallgren & Partners använder sig av effektiva kommunikationsmedel vid kontakt med klienter, motparter, myndigheter, domstolar och andra aktörer. Information i ärendet kan därför komma att skickas elektroniskt. Klienten erhåller i samband med att uppdragsavtal undertecknas information om hur klientens personuppgifter behandlas av Advokatbyrån. Information om behandling av personuppgifter finns även här.

12 § Advokatbyråns skyldigheter enligt penningtvättslagen

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har advokatbyrån sammanfattningsvis i huvudsak fyra skyldigheter. Advokatbyrån ska
1) identifiera klienten
2) granska transaktioner som skäligen kan antas utgöra eller syfta till penningtvätt
3) rapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen samt
4) i vissa fall lämna information till Finanspolisen utan föregående rapportering.

Därutöver gäller ett meddelandeförbud, vilket innebär ett förbud att på något vis röja för klienten eller för någon annan att en penningtvättsgranskning har skett, att en rapport har ingetts eller att en polisundersökning pågår. Advokatbyrån kan därför i samband med ingående av uppdragsavtalet komma att begära att klienten förser advokatbyrån med identitetshandlingar avseende klienten och klientens bolag och/eller annan person som för klientens räkning är involverad i uppdraget.

13 § Handlingar

Under uppdragstiden kommer advokatbyrån att lagra dokument och arbetsresultat som advokatbyrån, klienten eller tredje man tagit fram. Denna lagring kan även komma att ske elektroniskt. Efter slutförande av uppdraget kommer advokatbyrån att bevara eller låta lagra alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats inom uppdraget, i pappersform och elektronisk form. Lagringstiden kommer minst uppgå till den tid som fastställts av Advokatsamfundet. Efter uppdragets avslutande kommer advokatbyrån att ge tillbaka originalhandlingar som mottagits inom ramen för uppdraget. Om advokatbyrån finner det motiverat kommer kopior att behållas av dessa originalhandlingar.

14 § Ansvar

Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats klienten genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till de skador som omfattas av den ansvarsförsäkring som advokatbyrån har och ska inte i något fall överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp.

15 § Avträdande och uppsägning

Advokatbyrån har rätt och skyldighet att frånträda advokatuppdrag i de fall som framgår av tillämplig lag och de vägledande reglerna om god advokatsed. Advokatbyrån har bl.a. rätt att avträda från uppdraget om klienten trots påminnelse inte betalar begärt förskott, förfallen faktura, hamnar på obestånd eller inte lämnar oss den information som vi behöver för att fullgöra uppdraget. Vid klientens uppsägande eller advokatbyråns frånträdande är klienten skyldig att betala för arbete som utförts och de kostnader som advokatbyrån haft till och med dagen för uppdragets upphörande.

16 § Tvister

Tvister med anledning av uppdraget ska avgöras av allmän domstol. Klient som anlitar advokatbyrån som privatperson och som är missnöjd med den tjänst som advokatbyrån tillhandahållit, ska kontakta advokatbyrån för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. Konsumenttvistnämnden kan nås här eller på Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.